Cookie beleid VCO

De website van VCO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan VCO

Beleidsplan VCO

Voorwoord.

Voor u ligt het gewijzigd beleidsplan van V.C.O.

Bij de introductie van een beleidsplan is het van belang als vereniging een duidelijke visie en missie te hebben. Van hieruit kan men gaan werken aan de beleidsdoelstellingen en de realisatie hiervan.
Als bestuur zijn wij ons ervan bewust dat het realiseren van je beleidsdoelstellingen nooit alleen tot stand kan komen. Vandaar dat wij regelmatig dit plan tegen het licht houden en updaten.

Het opzetten en het goed laten draaien van onze commissies, waar wij continu volop mee bezig zijn vergt echter ook continu aandacht. De commissies hebben goed gestalte gekregen in onze organisatie en er wordt goed naar de toekomst gekeken. Waarbij het belang van de vereniging als totaal, zonder daarin het individuele belang uit het oog te verliezen, altijd voorop blijft staan.
Dit beleidsplan geeft een indruk hoe wij als bestuur en commissies kijken naar de toekomst van onze vereniging en daarmee duidelijkheid willen scheppen naar iedereen binnen de vereniging.

De grootste aanpassingen in dit gewijzigd beleidsplan zijn de update van alle reeds bestaande beleidspunten.
2 nieuwe beleidspunten zijn:

 • Hoofdstuk 10: Het aanstellingsbeleid van vrijwilligers
 • Hoofdstuk 13: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Namens het Bestuur

Richard Vissers
Algemeen secretaris

Inhoudsopgave.

 1. Visie
 2. Missie
 3. Strategie, doelstellingen en acties
 4. Sportief gedrag
 5. Algemene clubinformatie.
 6. Hoofdbestuur
  1. Lid hoofdbestuur
  2. Voorzitter
  3. Secretaris
  4. Penningmeester
 7. Commissies
  1. Jeugdcommissie invulling op (bijlage 1)
  2. Beleidscommissie Hoofdbestuur
  3. Sponsorcommissie Adrie Bongers, Pieter van Zuijlen en Nicole van Grunsven
  4. Activiteitencommissie Vito schraven, Noud Ottens en Willem Martens
  5. Kantinecommissie
  6. Rommelmarktcommissie Jan en Noortje van den Brand en Stef Ottens
  7. Supportersclub (Opgeheven Jan 2017)
  8. Kascontrolecommissie min 3 leden van vereniging
  9. Clubbladcommissie Hein Arts en Pieter van Zuijlen
  10. Terrein/onderhoud commissie Adriaan de Loyer en Harrie van uden
  11. Jeugdweekend commissie Johan van der Wijst en Adrie Bongers
  12. Gezelligheidstoernooi commissie Stef Ottens
  13. Jumbo/Zonnenberg voetbaldagen commissie
  14. Bouw commissie
 8. Contributie-informatie
 9. Reglement seniorenteams
  1. Reglement betreffende seniorentrainers
  2. Reglement betreffende leiders seniorenteams
  3. Algemeen reglement seniorenteams
  4. SBB praktijkopleiding
 10. Aanstellingsbeleid
  1. Gedragscode (vrijwillige) medewerkers
  2. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers
  3. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige en het sanctiebeleid
  4. Vertrouwenspersoon
  5. Taken vertrouwenspersoon
 11. Reglement jeugdteams
  1. Reglement betreffende jeugdtrainers
  2. Reglement betreffende jeugdleiders
  3. Algemeen reglement Jeugdteams
  4. Algemeen Reglement betreffende jeugdspelers, die met andere jeugdteams mee doen.
  5. Algemeen Reglement betreffende jeugdspelers, die met de senioren mee doen.
  6. Algemene Jeugd afspraken / gedragsregels
 12. Kantinereglement (Aanvullend reglement bijlage 6)
  1. De beheerder
  2. Bevoegdheden
  3. Openstelling
  4. Omgaan met mensen
  5. Omgaan met gezondheid en milieu
  6. Kantinebezoekers
  7. Tarieven
  8. Overige bepalingen
  9. Administratie en beheer
  10. Geschillen
 13. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  1. P.R. Communications
  2. Privacyverklaring
  3. Geheimhoudingsverklaring voor Bestuursleden
  4. Toestemmingsverklaring voor leden
 14. Huldigingen leden
 15. Eigendom/Pacht/Opstalrecht
  1. Eigendom
  2. Pacht
  3. Recht van opstal

 1. Visie

Met een wat bredere kijk op de wereld om je heen zal ieder lid binnen onze vereniging kunnen beamen dat er een steeds verdergaande individualisering van de mens plaats vindt.
De meesten onder ons zullen dit ongetwijfeld herkennen in hun werksituatie, maar eigenlijk speelt dit in alle geledingen van de maatschappij.
Ondanks de steeds verder toenemende individualisering was, is en blijft de mens in zekere zin een "kuddedier". Dat wil zeggen dat hij contacten, sociale omgang, warmte en geborgenheid nog steeds erg belangrijk vindt. Hij wil graag één van hen zijn. Wij als vereniging vinden dat ook heel belangrijk en zullen er alles aan doen om dat te stimuleren. Rekening houdend met het feit dat bij het ene elftal de prestatie erg belangrijk is en bij het andere elftal de gezelligheid wat meer voorop staat; staat één ding bovenaan: in de vereniging moet iedereen zich thuis kunnen voelen!
VCO is een warme zelfstandige voetbalclub, die al 60 jaar verankerd is in de Oventjese samenleving en fungeert als een ontmoetingsplek voor iedereen.
Het maatschappelijk belang van deze vereniging is enorm voor buurtschap het Oventje en reikt tot ver buiten de Landerdse gemeentegrenzen.

 1. Missie

Rekening houdend met bovenstaande is onze missie dan ook als volgt:

Voetbalclub VCO toegankelijk voor jong en oud, man of vrouw met verschillende achtergrond of uit verschillende culturen.

Door samenwerking, respect en waardering voor anderen omarmen wij culturele verschillen. VCO respecteert ideeën, waarden en tradities. Gezelligheid en prestatie gaat hand in hand. Ideeën van onze leden worden meegenomen in plannen en besluitvorming. Jouw bijdrage, vaardigheden en mogelijkheden creëren het succes van onze club.

Als vereniging vinden wij het erg belangrijk dat ieder lid zich op zijn gemak voelt binnen de vereniging en dat er voldoende ruimte is om sociale contacten te leggen. Wij willen een vereniging zijn die warmte uitstraalt, gezelligheid en geborgenheid.
Kortom: Je bent welkom bij voetbalvereniging VCO
Bij onze elftallen, zowel bij de senioren als bij de jeugd, zij wij bij het ene team meer prestatiegericht bezig als bij het andere. Dit geldt in het bijzonder voor ons 1e elftal. Bij de samenstelling van onze elftallen kan hier dan ook rekening mee gehouden worden. Bij de overige elftallen, die natuurlijk ook allemaal graag willen winnen, staat vaak de gezelligheid voorop.
In beide gevallen streven wij echter naar sportief gedrag zowel binnen als buiten het veld.

 1. Strategie, doelstellingen en acties

Voor het realiseren van je visie en missie is het maken van een juiste strategie en dienovereenkomstige doelstellingen onvermijdelijk. Hieruit vloeien allerlei acties voort om voornoemde ook te kunnen realiseren.
Als bestuur hebben wij daarom expliciet gekozen voor het samenstellen van commissies die ieder onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid vallen. Dit laatste om de communicatielijnen met het bestuur zo kort mogelijk te houden.
In hoofdstuk 7 zullen de verschillende commissies, hun doelstellingen en werkwijze grotendeels beschreven worden.

 1. Sportief gedrag

Waarden en normen staan bij onze vereniging hoog in het vaandel. Een eerste aanzet daartoe is door het huidige bestuur enkele jaren geleden ingezet.
Sportief gedrag is daardoor geen issue, maar moet een gewoonte kwestie zijn binnen V.C.O.
Op een sportieve manier met elkaar omgaan is een must, zodat iedereen binnen onze vereniging op een prettige en fijne manier zijn hobby kan uitoefenen, of dit nu prestatie, recreatief of passief gericht is. Een gevolg hiervan is dat wij de gele en rode kaarten terug willen dringen naar een respectabel aantal en dit over de gehele linie. Het sanctioneren van onsportief gedrag zal hiertoe een bijdrage leveren.
Om sportief gedrag te bevorderen zijn er een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Deze zijn gevat in een reglement welke opgesteld zijn voor zowel de seniorenspelers, juniorenspelers alsook de begeleiders en trainers.
Deze zijn te vinden in de hoofdstukken 9, 10 en 11.

 1. Algemene clubinformatie.

VCO is een voetbalvereniging met senioren en juniorenafdeling. De club is opgericht in 1960 en door de jaren heen uitgegroeid tot een gezonde vereniging met tussen de 200 en 250 leden.
De accommodatie is gelegen aan het Voor-Oventje 17B te Zeeland. Door diverse uitbreidingen en aanpassingen bestaat de accommodatie momenteel uit een kantinegebouw, 6 kleedlokalen en 2 voetbalvelden met daarlangs een trainingsveld.
Daarnaast beschikt de vereniging over een kunstgrasveld van 40x20 m.

 1. Hoofdbestuur

Hoofdtaken binnen het hoofdbestuur en tevens lid van het dagelijks bestuur zijn nader hieronder beschreven functies

6.1 Lid hoofdbestuur

 • Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij
 • Hij/zij tevoren afstand heeft genomen van het te voeren beleid of kan aantonen niet aansprakelijk te zijn.
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken van de diverse commissies, die door het bestuur zijn benoemd.
 • Legt verantwoording af in de ledenvergadering (ALV) van het door haar gevoerde bestuur.
 • Roept de ALV bijeen (minimaal 1x per jaar).
 • Stelt de agenda vast voor de ALV.
 • Maakt een jaarverslag.
 • Benoemt de voorzitter en de secretaris van de ondersteunende commissies.
 • Verdeelt de taken onderling, voor zover zij niet in functie zijn benoemd.
 • Is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van het bestuursbeleid.

6.2 Voorzitter

 • Leidt de vereniging.
 • Leidt de bestuur - en ledenvergaderingen.
 • Coördineert de verschillende bestuurstaken. Houdt daarop toezicht en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
 • Onderhoudt contacten met de gemeente, andere verenigingen, pers, overkoepelende organisaties, etc.
 • Draagt zorg, in overleg met andere bestuursleden, voor aanvulling van het bestuurlijk kader.
 • Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Volgt externe ontwikkelingen en stemt zo nodig de organisatie van de vereniging daar op af.

6.3 Secretaris

 • Verzorgt de ledenadministratie.
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuur- en ledenvergaderingen.
 • Notuleert de bestuur en ledenvergaderingen.
 • Stelt in overleg met alle betrokkenen het jaarverslag van de vereniging op.
 • Distribueert de inkomende en verzorgt de uitgaande post.
 • Draagt zorg voor en beheert het archief van inkomende en uitgaande stukken en van officiële stukken (bv. hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten).
 • Regelt de wedstrijden (wedstrijdsecretaris)

6.4 Penningmeester

 • Beheert de geldmiddelen.
 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven.
 • Is verantwoordelijk voor alle contante, bank- en girale ontvangsten en betalingen.
 • Draagt zorg voor de inning van gelden: contributies, recettes, donaties, sponsorgelden, subsidies, e.d. en zorgt voor de registratie hiervan.
 • Zorgt voor de administratie en afdracht van belastingen e.d.
 • Zorgt voor een financieel jaarverslag.
 • Stelt een ontwerpbegroting op en legt deze voor aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
 • Stelt de standaardcontracten voor de trainers op.

 1. Commissies

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Het bestuur bepaalt de samenstelling, opdracht en werkwijze van elke commissie. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk. Vaak maakt een bestuurslid deel uit van een commissie, meestal als voorzitter. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende commissies, werkzaam bij VCO.

7.1 Jeugdcommissie invulling op (bijlage 1)

 • Jeugdwedstrijden secretariaat/ coördinatie/ begeleiding/ vervoer.
 • Jeugdtrainingen/ begeleiding regelen en aanstellen.
 • Indeling van jeugdteams etc. en overleg met K.N.V.B. m.b.t. jeugdzaken.
 • Het organiseren van specifieke jeugdactiviteiten eventueel in samenwerking met A.T.C. en/of supportersclub zoals Sinterklaas, Carnaval, jeugdvoetbaltoernooien, bloemenactie etc.
 • Het trachten te behouden en aan te trekken van jeugdleden om zodoende de toekomst van V.C.O. gezond te houden (flyers, posters, website en facebook)
 • Vergaderen: Er moeten wekelijks vaste activiteiten verricht worden. Het is raadzaam om onder de leden een taakverdeling te maken voor de wekelijkse dingen en bijvoorbeeld iedere 6 weken een hoofdvergadering te houden (indien nodig vaker), waarin de grotere zaken aan de orde komen. Tevens is het misschien wenselijk dat tijdens deze hoofdvergadering een lid van het hoofdbestuur aanwezig is die tevens als contactpersoon fungeert naar het hoofdbestuur toe, zodat problemen bij of met bepaalde zaken rechtstreeks en snel bij het hoofdbestuur bekend zijn.
 • Verslag: Indien er problemen met bepaalde zaken cq. activiteiten zijn kan men deze inbrengen rechtstreeks in de hoofdbestuursvergadering of via de contactpersoon zoals hiervoor al vermeld. Verder is het belangrijk dat activiteiten tijdig gepland worden om problemen te voorkomen met betrekking tot data.
 • Leden: Het streven is dat deze commissie bestaat uit minimaal 5 leden. De zittende leden moeten in 1e instantie zelf trachten het aantal leden op peil te houden; indien dit niet lukt dan wordt de aanstelling van leden een taak van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur kan bepaalde taken ook delegeren naar leden toe.

7.2 Beleidscommissie Hoofdbestuur

Commissieleden: Jan van den Brand, Richard Vissers, Adrie Bongers en Stef Rooiendijk.

 • Vanuit deze commissie moeten er nieuwe ideeën vanuit de leden naar voren gebracht worden en ook dat er vanuit de leden de mogelijkheid bestaat om direct mee te denken betreffende beleidszaken.
 • Vergaderen: in onderling overleg.
 • Verslag: De resultaten c.q. suggesties kunnen maandelijks in de hoofdbestuursvergadering aan de orde gesteld worden ofwel door een van de leden zelf ofwel door de contactpersoon vanuit het bestuur.
 • Leden: De leden voor deze commissie worden door het hoofdbestuur aangetrokken en aangesteld.

7.3 Sponsorcommissie

Commissieleden: Adrie Bongers, Nicole van Grunsven, Theo van Grunsven en Nicky van Hal.

 • Het streven om sponsoren te vinden die op een of andere manier de club willen steunen. De wijze van sponsoring door een nieuw gevonden gegadigde dient in overleg met het hoofdbestuur te gaan. Het zorg dragen voor het plaatsen en eventueel onderhoud van reclamemateriaal voor de betreffende sponsoren, afhankelijk van de gemaakte afspraken. De sponsorcommissie mag voor het uitvoeren van hun taken uiteraard beroep doen op overige mensen.
 • Middels publicatie in krant, kabelkrant en websites kennisgeving van nieuwe sponsoring / sponsoring contracten, e.e.a. in overleg met een eventuele nieuwe sponsor.
 • Vergaderen: in onderling overleg.
 • Verslag: De resultaten c.q. suggesties kunnen maandelijks in de hoofdbestuursvergadering aan de orde gesteld worden ofwel door een van de leden ofwel door de contactpersoon vanuit het hoofdbestuur. Uiteraard is het van groot belang dat de penningmeester duidelijk op de hoogte is.
 • Leden: De leden voor deze commissie worden door het hoofdbestuur aangetrokken en aangesteld.
 • De diverse sponsormogelijkheden vindt u in bijlage 3.

7.4 Activiteitencommissie

Commissieleden: Vito Schraven, Noud Ottens en Willem Martens.

 • Het organiseren van activiteiten binnen de vereniging. Bijvoorbeeld: medewerkers feest, feestavond, dropping, darten, interne voetbaltoernooien, etc. Al deze dingen komen en 1e instantie te vallen onder de verantwoording van da ATC; In overleg met het hoofdbestuur kunnen bepaalde activiteiten aan andere commissies c.q. personen uit handen gegeven worden.
 • Vergaderen: in onderling overleg.
 • Verslag: De resultaten c.q. suggesties kunnen maandelijks in d hoofdbestuursvergadering aan de orde gesteld worden door de leden zelf. Verder is het belangrijk dat activiteiten tijdig gepland worden en eventueel uit handen gegeven worden zodat er geen misverstanden ontstaan op het gebied van data en organisatie. Het is daarom raadzaam een activiteitenkalender aan het begin van het seizoen op te stellen.
 • Leden: Bij voorkeur zoeken stoppende leden zelf hun opvolgers. Het minimale aantal leden is 3 personen.

7.5 Kantinecommissie

Commissieleden: Wilma van Hal, Corrie van de Zwaan en Kirsten van Dongen.

 • Het verzorgen van de benodigde inkopen, het plannen van de kantinebezetting en het schoonmaken regelen om zodoende een zo goed mogelijk verloop van het kantinegebeuren te realiseren. Ook de schoonmaak van de kleedlokalen hoort tot de taak van de schoonmaakploeg.
 • Verslag: Deze commissie kan problemen of suggestie ofwel via de contactpersoon ofwel rechtstreeks in de hoofdbestuursvergadering inbrengen.
 • De prijzen van de diverse artikelen worden door het bestuur vastgesteld.
 • Leden: Het kantinepersoneel en de schoonmaakdienst.
 • Inzet kantinedienst communiceren met de jeugd comm en hoofdbestuur.

7.6 Rommelmarktcommissie

Commissieleden: Jan en Noortje van den Brand en Stef Ottens.

 • De rommelmarkt is een bijzonder evenement binnen de vereniging en vergt veel organisatievermogen. De taak van de leden is om eventueel met hulp van anderen het verloop van de rommelmarkt in goede banen te leiden om zodoende en zo goed mogelijk verloop van dit grote evenement te bewerkstelligen. Het is raadzaam om een goed draaiboek op te stellen. Zie hiervoor bijlage 2
 • Verslag: Indien er problemen met bepaalde zaken zijn kan men deze rechtstreeks of via de contactpersoon in de hoofdbestuursvergadering inbrengen
 • Leden: Het is wenselijk dat minimaal 2 personen deel uit maken van deze commissie die onderling bepaalde hoofdtaken op zich nemen

7.7 Supportersclub (Opgeheven Jan 2017)

 • De taken worden door de leden zelf geformuleerd en de activiteiten zijn vooral gericht op het ondersteunen van de jeugdactiviteiten.
 • Vergaderen: in onderling overleg.
 • Verslag: Tijdens de algemene jaarvergadering van V.C.O. worden de leden in de gelegenheid gesteld om hun jaarverslag te presenteren. Verder is het wenselijk dat V.C.O. op de hoogte is van geplande activiteiten om te voorkomen dat er misverstanden kunnen ontstaan bijvoorbeeld op het gebied van geplande data.
 • De leden worden door de supportersclub zelf gezocht en aangesteld. Gezien het feit dat de supportersclub een zelfstandige club is, die zichzelf van financiële middelen voorziet heeft het hoofdbestuur van V.C.O. geen enkele zeggenschap en bemoeienis met hen.

7.8 Kascontrolecommissie min 3 leden van vereniging

 • Het controleren van de door de penningmeester bijgehouden financiële administratie. Het afgeven van een goed- of afkeurende verklaring m.b.t. de door de penningmeester bijgehouden financiële administratie gericht aan het hoofdbestuur met daarbij eventueel een toelichting of suggesties.
 • Wanneer kascontrole?
  • Normaal gesproken 1 keer per voetbalseizoen en in ieder geval uit te voeren kort voor de afsluitende algemene ledenvergadering.
  • De datum van de kascontrole wordt op initiatief van de penningmeester in overleg met de commissieleden vastgesteld.
 • Leden: 3 leden welke tijdens de algemene ledenvergadering benoemd worden conform de voorwaarden in de statuten.

7.9 Clubbladcommissie

Commissieleden: Kirsten van Dongen, Hein Arts en Pieter van Zuijlen.

 • Het uitbrengen van het maandelijkse clubblad. Dit clubblad komt 8x per seizoen uit op vooraf vastgesteld data.
 • In dit blad worden de te spelen wedstrijden voor de senioren en de junioren vermeld. Daarnaast is er ruimte voor wedstrijdverslagen en nieuwtjes/wetenswaardigheden van de club en de leden. Het clubblad is bij uitstek geschikt om alle leden te bereiken bij het doorgeven van data en evenementen.
 • De kosten voor het clubblad worden gedragen door de advertenties in het blad. De prijzen voor de verschillende advertenties vindt u in bijlage 3.
 • De commissie bestaat uit minimaal 2 leden en bij voorkeur uit 3.
 • De bezorging wordt verzorgd door een groep vrijwilligers die ieder in een bepaald gebied het clubblad rondbrengen. Het verzorgen van de juiste adressen en benaderen van eventuele nieuwe bezorgers is de taak van het hoofdbestuur.
 • Het benaderen van eventuele nieuwe sponsoren gebeurt altijd in overleg met de sponsorcommissie.

7.10 Terrein/onderhoud commissie

Commissieleden: Jan van den Brand, Adriaan de Loyer, Harrie van Uden en Danny Verbiest.

 • Verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en de gebouwen.
 • Contactpersoon met de gemeente wat betreft maaiwerkzaamheden en veldonderhoud
 • Belijning van de velden
 • Onderhoud en aanschaf van trainingsmaterialen en ballen
 • Aanschaf van nieuwe materialen en/of diensten dient altijd in overleg met het hoofdbestuur te geschieden.
 • Periodiek keuren van de brandblusser

7.11 Jeugdweekend commissie

Commissieleden: Adrie Bongers.

In het leven geroepen omdat het voor de verschillende jeugdteams steeds moeilijker werd om een goede bestemming te vinden voor het jeugdbudget wat door het hoofdbestuur voor alle jeugdleden beschikbaar is gesteld. Middels een gezamenlijk evenement is het makkelijker om de kosten te beheersen en grotere dingen te organiseren.

 • Verantwoordelijk voor het organiseren van een, eventueel meerdaags, evenement voor de jeugdleden.
 • Veiligheid gaat boven alles
 • Doelstelling is dat het toegankelijk is voor alle jeugdleden, dus van de mini F tot en met de A.

7.12 Gezelligheidstoernooi commissie

Commissieleden: Luuk Huvenaars en Nicky van Hal.

Dit toernooi wordt traditioneel gehouden 1ste pinksterdag. Voorheen was dit een familietoernooi maar omdat het steeds moeilijker werd om voldoende "echte" familieteams op de been te krijgen is besloten om het toernooi om te dopen tot het "gezelligheidstoernooi". Hierbij hoeven er bij elk teams slechts 3 VCO leden mee te doen. Verder geldt het reglement zoals beschreven in bijlage 5.

7.13 Jumbo / Zonnenberg voetbaldagen commissie

In de herfstvakantie organiseert VCO de Jumbo / Zonnenberg voetbaldagen.
Voor leden en niet leden van de KNVB in de leeftijd van 8 tot 16 Jaar
Dit is een 3 daags voetbalevenement voor een 100 tal deelnemers.

Functie

 

Stafhoofd:

Kirsten van Dongen

Staflid en Wedstrijd coördinator:

Richard Vissers

7.14 Bouw commissie

In het jaar 2016 is begonnen met de voorbereiding voor het toekomst bestendig maken van onze accommodatie. De realisatie zal plaatsvinden in 2017 en 2018.
Dit betreft een grote renovatie van onze kleed accommodatie waarvoor 180.000 euro aan subsidie gelden zijn verkregen van de Gemeente Landerd.
Om de accommodatie energie zuinig te maken is er nog 23.500 euro verkregen van de Europese gemeenschap.
Inbegrepen zijn het meerjarig onderhoud beleidsplan en het Legionella beheersplan.
Tevens zal er een start gemaakt worden met het asbest vrij maken van de totale accommodatie wat in 2024 in zijn totaliteit moet zijn gerealiseerd.

Functie

 

voorzitter:

Jan van den Brand

lid:

Richard Vissers

lid:

David van de Wijst

lid:

Hein Arts

lid:

Adrie Bongers

Notulist:

Kirsten van Dongen

Opzichter:

Jan van den Berg


 1. Contributie-informatie

De contributie voor de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Dit zal tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden voorgesteld worden. De huidige contributiebedragen vindt u in bijlage 4.

Leden die een medewerkerstaak verrichten bij VCO krijgen de helft reductie op hun contributie. (Zie bijlage 4)

 1. Reglement seniorenteams

9.1 Reglement betreffende seniorentrainers.

 • De trainers dienen op de hoogte te worden gebracht en bekend te zijn met het reglement.
 • De trainer moet tijdig voor aanvang van de training aanwezig zijn.
 • Na afloop van de training zorgen dat alles netjes is opgeruimd en achtergelaten is.
 • Trainers dienen zich bewust te zijn van de voorbeeldfunctie die zij vervullen binnen een team en zij dienen zich ook als zodanig te gedragen
 • Het bestuur kan disciplinaire maatregelen treffen bij niet naleven van dit reglement, ten opzichte van trainers.

9.2 Reglement betreffende leiders seniorenteams

 • De leiders zijn verantwoordelijk voor het desbetreffende team en dienen te zorgen voor saamhorigheid en spelvreugde binnen het team.
 • Leiders dienen zich bewust te zijn van de voorbeeldfunctie die zij vervullen binnen een team en zij dienen zich ook als zodanig te gedragen

9.3 Algemeen reglement seniorenteams

 • Onderstaand reglement geldt voor zowel de spelers alsook de begeleiders van de verschillende teams.
 • Een goede discipline is de basis voor een goede prestatie. Daarom wijzen wij op een aantal regels.
 • Wij willen dat alle spelers van V.C.O zich sportief en voorbeeldig gedragen.
 • Laat je tijdens een wedstrijd nooit te negatief uit tegenover begeleiding en medespelers, scheidsrechter, grensrechters, en publiek.
 • Gele en rode kaarten worden door de trainer/leiders beoordeeld. In overleg met het hoofdbestuur kunnen er sancties volgen.
 • Gedrag in andere vorm wordt niet geaccepteerd en zal beoordeeld worden door het hoofdbestuur.
 • Er wordt verwacht dat iedereen op tijd aanwezig is. Dit geldt voor trainers/leiders en spelers.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk om te zorgen dat hij/zij op tijd is.
 • Waar nodig worden disciplinaire maatregelen getroffen door trainers/leiders of het bestuur.
 • Spelers zijn verplicht om 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed klaar te staan.
 • Trainingen op de dinsdagavond en donderdagavond dienen wekelijks te worden gevolgd.
 • Als er op andere avonden of bv. op zondag getraind wordt moet men ook aanwezig zijn.
 • Afmelden/blessures zo snel als mogelijk melden bij trainer/leider. Wanneer dit van toepassing is moet er voor donderdagavond 22.00 uur afgemeld worden. Dit in verband met de opstellingen.
 • Voor de trainingen afmelden bij de trainer. Graag zo vroeg als eventueel mogelijk.
 • De spelers dienen in goed verzorgde kleding aan de wedstrijden deel te nemen (schoeisel inbegrepen).
 • De door de club of sponsoren ter beschikking gestelde kleding en andere spullen dienen te worden gedragen en met zorg te worden behandeld.
 • Eventuele mankementen direct melden bij leiders of bestuur.
 • Algemene regels binnen V.C.O of vermeld elders in dit reglement naleven.

9.4 SBB praktijkopleiding

Met ingang van seizoen 2015-2016 neemt VCO deel aan het SBB-bedrijvenregister. VCO biedt hiermee stageplaatsen aan voor Sport- en bewegingscoördinator/trainer/coach. Dit zijn stageplaatsen voor het begeleiden van trainingen tijdens de reguliere trainingen van de jeugd maar ook tijdens bijvoorbeeld de Jumbo / Zonnenberg voetbaldagen.

 1. Aanstellingsbeleid

10.1 Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vind het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dicht bijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om op te groeien. Maar er is wel een heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:
- Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers.
- De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctie beleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiaire, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

10.2 De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privé leven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzicht van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en- relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes, en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarige en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Is hij verplicht hiervan melding te maken bij het daarvoor door het bestuur aangewezen persoon(en) ofwel vertrouwenscontactpersoon (nader in te vullen)
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (i.m.)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waarin deze gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contract te treden met een door het bestuur aangewezen persoon ofwel vertrouwenspersoon.

Deze gedragscode is in de bestuursvergadering van 6-5-2018 vastgesteld door de Voorzitter D.H.R. Jan van den Brand van het bestuur van VV VCO

Naam: ..............................

handtekening: ..............................

Datum: ..............................

10.3 omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige en het sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige verstaan wij :
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-client, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het wetboek van strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langer termijn uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarige door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het wetboek van strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is tijdens de bestuursvergadering op 6-5-2018 vastgesteld door de voorzitter van VVV VCO

10.4 Vertrouwenspersoon: Mariëlle Manders

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers,betaalde medewerkers, minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van ( vermoedens van) misbruik makkelijker te maken.

10.5 Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • kan, vooral als hij intern bij een organisatie is aangesteld, een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de organisatiecultuur met als doel de preventie van ongewenste omgangsvormen. Voorbeelden hiervan zijn: zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het onderwerp met leidinggevenden aankaarten en hen stimuleren erop te letten.
 • is mede verantwoordelijk voor een veilig sport en werkklimaat, voor zo ver een vertrouwenspersoon intern bij een organisatie is aangesteld
 • functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksueel misbruik en zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met seksueel misbruik is geconfronteerd.
 • zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort.
 • geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures.
 • stelt op verzoek van de melder een klacht op schrift of ondersteunt de melder daarbij en stuurt deze naar de secretaris van de vereniging.
 • Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon de melder naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlening)instanties en ondersteunt melder bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook politie en officier van justitie.
 • doet, in overleg met de melder en bevoegd gezag (over het algemeen is dit het bestuur van een vrijwilligersorganisatie), aangifte bij zedenpolitie of officier van justitie in geval van ontucht, aanranding en/of verkrachting.
 • neemt maatregelen om op korte termijn de leefsituatie van melder te verbeteren, gericht op het stoppen van het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Indien naar de mening van de vertrouwenspersoon de inhoud van de klacht daartoe aanleiding geeft meldt de vertrouwenspersoon de klacht aan het bevoegd gezag.
 • houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen; aard van de klachten; afwikkeling) op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het jaarverslag.
 • draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen seksueel misbruik kan worden opgesteld c.q. bijgesteld.
 1. Reglement jeugdteams

11.1 Reglement betreffende jeugdtrainers.

 • Jeugdtrainers van jeugdelftallen dienen op de hoogte te worden gebracht door de jeugd comm en bekend te zijn met het reglement.
 • Trainers dienen zich bewust te zijn van de voorbeeldfunctie die zij vervullen binnen een team en zij dienen zich ook als zodanig te gedragen
 • Een jeugdtrainer wordt gesteund in het specialiseren van het trainen van een bepaalde leeftijdsgroep. (Trainers map)
 • De jeugd comm kan bij voldoende deelname trainerscursussen organiseren.
 • De trainer moet 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.
 • Na afloop van de training zorgen dat alles netjes opgeruimd en schoon is achtergelaten.
 • De jeugd comm kan disciplinaire maatregelen treffen bij niet naleven van dit reglement, ten opzichte van jeugdtrainers.
 • De jeugd comm zal disciplinaire zaken melden aan het hoofdbestuur.

11.2 Reglement betreffende jeugdleiders

 • De jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor het desbetreffende team, en dienen te zorgen voor saamhorigheid en spelvreugde binnen het team.
 • Leiders dienen zich bewust te zijn van de voorbeeldfunctie die zij vervullen binnen een team en zij dienen zich ook als zodanig te gedragen
 • Jeugdleiders dienen de jeugdafspraken uit te voeren en op te volgen.

11.3 Algemeen reglement Jeugdteams

Onderstaand reglement geldt voor zowel de spelers als ook de begeleiders van de verschillende teams. Een goede discipline is de basis voor een goede prestatie. Daarom wijzen wij op een aantal regels.

 • Wij willen dat alle spelers van V.C.O zich sportief en voorbeeldig gedragen.
 • Laat je tijdens een wedstrijd nooit te negatief uit tegenover begeleiding en medespelers, scheidsrechter, grensrechters, en publiek.
 • Gele en rode kaarten worden door de trainer/leiders beoordeeld. In overleg met de jeugd comm kunnen er sancties volgen.
 • Gedrag in andere vorm wordt niet geaccepteerd en zal beoordeeld worden door de jeugd comm/hoofdbestuur.
 • Er wordt verwacht dat iedereen op tijd aanwezig is. Dit geldt voor trainers/leiders en spelers.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk om te zorgen dat hij/zij op tijd is.
 • Waar nodig worden disciplinaire maatregelen getroffen door trainers/leiders of de jeugd comm.
 • Spelers zijn verplicht om 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed klaar te staan.
 • Afmelden/blessures zo snel als mogelijk melden bij trainer/leider.
 • Voor de trainingen afmelden bij de trainer/Leider. Graag zo vroeg als eventueel mogelijk.
 • De spelers dienen in goed verzorgde kleding aan de wedstrijden/trainingen deel te nemen (schoeisel inbegrepen).
 • De door de club of sponsoren ter beschikking gestelde kleding en andere spullen dienen te worden gedragen en met zorg te worden behandeld.
 • Eventuele mankementen direct melden bij leiders of de jeugd comm.
 • Algemene regels binnen V.C.O of vermeld elders in dit reglement naleven.
 • Ernstige ongeregeldheden dient de jeugd comm te melden bij het hoofdbestuur. Dit ter eigen beoordeling.

11.4 Algemeen Reglement betreffende jeugdspelers, die met andere jeugdteams mee doen.

 • In eerste instantie dient er voor de competitiestart bekend te zijn welke spelers / sters er met andere jeugdteams mee mogen doen. (Dispensatie beleid KNVB)
 • De jeugd comm zal deze spelers / sters op de hoogte brengen van het reglement en een lijst met namen maken wie er met andere jeugdteams mee mogen doen.
 • Na de eerste competitiehelft zal dit geëvalueerd worden. De jeugd Trainers/leiders zullen dan opnieuw geïnformeerd worden wie er met andere jeugdteams mee mogen doen.
 • Ouders van deze spelers / sters zullen worden ingelicht door de trainer en/of Leider.
 • Op de donderdag avond wordt door de leider/trainer aan de jeugd comm doorgegeven welke wijzigingen er het daaropvolgende weekend nodig zijn per team
 • Dit zal via de leiders en trainers groeps app gebeuren zodat de jeugd comm ook direct op de hoogte is.
 • De betreffende jeugdspelers / sters zullen op de donderdagavond door de leider worden ingelicht, dat ze op de daaropvolgende zaterdag met een ander juniorenteam mee zullen gaan.
 • Uitzondering op bovenstaande punten worden door de jeugd comm beoordeeld en zei zullen hierin besluiten nemen.
 • Er mogen geen jeugdspelers enkel voor reserve meegenomen worden.
 • Een jeugdspeler moet minimaal een halve wedstrijd speeltijd krijgen als ze op de zaterdag met een ander team mee gaan.
 • Jeugdspelers / sters die noodgedwongen met twee teams voetballen op een zaterdag krijgen een versnapering en een consumptie, na de eerste wedstrijd en/of voor de volgende wedstrijd.
 • Verzoeken vanuit andere jeugdteams voor jeugdspelers/ sters dienen zo ver als mogelijk vooruit te worden aangevraagd bij de jeugd comm.
 • Belangen voor het eigen jeugdteam qua bezettingsaantal worden boven belangen van anderen jeugdteams gesteld.
 • Jeugdspelers / sters die met een ander team mee gaan hoeven bij dat team geen wasbeurt of ouderlijke chauffeur beurt te vervullen.
 • Er mogen onderling geen afspraken gemaakt worden, betreffende zaken genoemd in dit reglement, buiten de jeugd comm om.
 • Jeugdspelers / sters moeten de jeugd comm inlichten als er onreglementaire zaken gebeuren.
 • Jeugdleiders/trainers van jeugdelftallen dienen op de hoogte te worden gebracht door de jeugd comm en bekend te zijn met dit reglement.
 • De jeugd comm dient altijd op de hoogte te worden gebracht met zaken die betrekking hebben op dit reglement.
 • De jeugd comm kan disciplinaire maatregelen treffen bij niet naleven van dit reglement, ten opzichte van jeugdleiders/trainers en jeugdspelers / sters.
 • De jeugd comm zal disciplinaire zaken melden aan het hoofdbestuur.

11.5 Algemeen Reglement betreffende jeugdspelers, die met de senioren mee doen.

 • In eerste instantie dient er voor de competitiestart bekend te zijn welke spelers / sters er met de senioren mee mogen doen. Spelers / sters die niet met senioren mee willen doen worden niet benaderd of gevraagd.
 • De jeugd comm zal deze spelers / sters op de hoogte brengen van het reglement en een lijst met namen maken wie er met de senioren mee mag doen.
 • Na de eerste competitiehelft zal dit geëvalueerd worden. Spelers / sters zullen dan opnieuw geïnformeerd worden wie er met de senioren mee mag doen. Spelers / sters die niet met senioren mee willen doen kunnen dat dan ook aangegeven.
 • Ouders van deze spelers / sters zullen worden ingelicht door de jeugd comm.
 • Er wordt door de jeugd comm een selectie gemaakt uit 19-jarigen daarna 18-jarigen en dan 17-jarigen.
 • Voor talentvolle jeugd kan talent voor leeftijd beoordeeld worden door de jeugd comm.
 • Voor 16-jarigen wordt individueel bekeken of dat het verantwoord is, om deze al met de senioren mee te laten doen.
 • 15-jarigen mogen niet met seniorenteams mee doen. Mits dispensatieregels van KNVB gelden.
 • Op de donderdag avond wordt door de jeugd comm aangegeven wie er het daaropvolgende weekend, vanuit de jeugd met de senioren mee zal gaan.
 • Dit zal in overleg met de leiders en trainers van de JO19 en JO17 gebeuren. Na dit overleg zal de jeugd comm beslissen wie er met de senioren mee gaan, en dit aan leider/(hoofd) trainer mee delen.
 • Er mogen geen jeugdspelers enkel voor reserve meegenomen worden.
 • Een jeugdspeler moet als uitgangspunt speeltijd krijgen als ze op de zondag met de senioren mee gaan. Door de leiding/trainer van het seniorenteam wordt hier verantwoord mee omgegaan, en dit zal door de jeugd comm geëvalueerd worden.
 • De betreffende jeugdspelers / sters zullen op de donderdagavond door de jeugd comm worden ingelicht, dat ze op de daaropvolgende zondag met de senioren mee zullen gaan.
 • De jeugd comm dient ervoor te zorgen dat jeugdspelers / sters zo min mogelijk extra belast worden.
 • Hiervoor geldt de stelregel om het maximale aantal jeugdspelers / sters te gebruiken die beschikbaar zijn, en hier dan een rouleersysteem op toe te passen, om de extra druk per speler/ster zo minimaal mogelijk te houden tijdens een seizoen.
 • Structurele problemen van een tekort aan spelers bij seniorenteams moeten in eerste instantie door de senioren worden opgelost. Daarna zal de jeugd comm dit beoordelen en een beslissing nemen.
 • Jeugdspelers spelend in de JO19 en de JO17 die met de senioren mee gaan mogen incidenteel ook met de trainingen van dit seniorenelftal mee doen. Dit ter beoordeling van de trainer en jeugd comm
 • Reglementen vanuit de K.N.V.B zullen worden nageleefd ten voordelen voor de jeugd.
 • Als er spelers zijn, die het aantal toegestane wedstrijden, volgens het reglement van de K.N.V.B (Titel 3: artikel 21) dat ze voor een senioren of hoger team mogen uitkomen benaderen dan zal de jeugd comm deze speler en de leiders/trainers van dit team inlichten dat deze speler niet meer met de senioren mee kan. Of anders dispensatie beoordelen.
 • Verzoeken vanuit de senioren voor jeugdspelers / sters dienen zo ver als mogelijk vooruit te worden aangevraagd bij de jeugd comm.
 • Belangen voor jeugdteams worden boven belangen van seniorenteams gesteld.
 • Er mogen onderling geen afspraken gemaakt worden buiten de jeugd comm om.
 • Bij hoge uitzondering kan dit noodzakelijk zijn, echter dient de jeugd comm zo snel als mogelijk te worden ingelicht.
 • Uitzondering op bovenstaande punten worden door de jeugd comm beoordeeld en zei zullen hierin besluiten nemen.
 • Jeugdspelers / sters moeten de jeugd comm inlichten als er onreglementaire zaken gebeuren.
 • Jeugdleiders/trainers van de JO19 en JO17 dienen op de hoogte te worden gebracht door de jeugd comm en bekend te zijn met dit reglement
 • De jeugd comm dient altijd op de hoogte te worden gebracht met zaken die betrekking hebben op dit reglement.
 • De jeugd comm kan disciplinaire maatregelen treffen bij niet naleven van dit reglement ten opzichte van jeugdleiders/trainers en jeugdspelers / sters.
 • De jeugd comm zal disciplinaire zaken melden aan het hoofdbestuur.
 • Voor alle overige zaken die niet in dit reglement genoemd zijn betreffende jeugd, dient de jeugd comm te worden ingelicht.
 • Beslissingen vanuit hoofdbestuur in overleg met de jeugd comm zijn bindend en worden door eenieder opgevolgd, of uitgevoerd.
 • Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk.

11.6 Algemene Jeugd afspraken / gedragsregels

 • De jeugdcommissie en elftalleiding willen graag even de volgende zaken onder de aandacht van zowel ouders als jeugd brengen.
 • Alle hieronder genoemde punten dienen door de leiding met de teams te worden besproken.
 • Kopie's van dit reglement kun je bij de jeugdcommissie vragen om aan spelers / sters uit te reiken.

Onderstaande regels zijn afspraken waar eenieder zich aan heeft te houden.

 • Wees op tijd voor de training en wedstrijden. Zorg ervoor dat je altijd minimaal 5 minuten eerder aanwezig bent dan vermeld staat op het opstellingsformulier. Als we een uitwedstrijd spelen, is het prettig om op tijd te vertrekken.
 • Kijk ook voor de juiste tijden, opstelling, afgelastingen en overige bijzonderheden regelmatig op het Publicatiebord bij de VCO-kantine of op de website van VCO (www.vvvco.nl).
 • Als je verhinderd bent om te trainen dan laat je dit zo snel mogelijk weten aan de trainer(s)
 • Als je verhinderd bent om een wedstrijd te voetballen dan meldt je jezelf af bij de leiding.
 • In geval dat een training of wedstrijd op het laatste moment wordt afgelast, is het verstandig om per team een groeps app te hebben.
 • Het is aan de elftalleiding om te bepalen op welke wijze er wordt getraind. Het is gewoonweg niet mogelijk om rekening te houden met wat ieder wil of juist niet wil Gelet op de leeftijdsgroep van elk elftal is het plezier beleven aan de training en wedstrijden het allerbelangrijkste. Winnen mag maar verliezen ook. Het doen van spelletjes tijdens de training is een prima wijze om zowel fysieke conditie maar ook voetbaltechnische kwaliteiten op te doen. We hopen dat iedereen dit begrijpt zodat we niet tijdens de training worden geconfronteerd met op- of aanmerkingen hoe er getraind wordt.
 • De verantwoordelijkheid voor de opstelling, jouw plaats in het elftal en het wisselen van spelers ligt bij de elftalleiding. We houden natuurlijk rekening met ieders talent en kunnen. Uitgangspunt hierbij is dat iedere speler dezelfde speeltijd krijgt tijdens een wedstrijd.
 • Houd rekening met de training of wedstrijd van andere elftallen. Ga niet op of over het veld lopen waar anderen trainen of voetballen. Zorg ook dat alle materiaal zoals ballen weer wordt ingeleverd.
 • Voor de ouders die bij een uitwedstrijd moeten rijden, geldt het verzoek om zich even te melden in de kantine. Wij weten dan of we voldoende auto's hebben voor het vervoer van de jeugd.
 • Mocht iemand niet kunnen of mogen rijden, gelieve dan zelf zorg te dragen voor vervangend vervoer en dit te melden aan de jeugd comm.
 • Mocht dit niet lukken, dan even contact opnemen met de leiding.
 • Houd ook rekening met het meegeven en gebruik van een evt. kinderzitje indien dit wettelijk is vereist.
 • Bij uitwedstrijden houden we aan dat de jeugd op de heen en terugreis in dezelfde auto plaatsnemen.
  We rijden bij uitwedstrijden ook gezamenlijk naar huis dit om te voorkomen dat we iemand vergeten mee te nemen.
 • We dragen tijdens wedstrijden het tenue van VCO. Dit tenue bestaat uit het shirt, korte broek en sokken. Eigen kleding (shirt, broek en sokken) is dus niet toegestaan tijdens wedstrijden.
 • We hebben voldoende tenues in diverse maten.
 • Bij de training is iedereen vrij om eigen kleding te dragen. Er mag niet getraind worden in de wedstrijdtenues of trainingspakken.
 • Zorg dat gedragen kleding, vooral sokken, niet binnenste buiten in de kledingtas komt.
 • Het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijd is verplicht.
 • Het wordt ook aangeraden om deze te dragen tijdens de training.
 • Er wordt door de elftalleiding met betrekking tot het wassen een lijst bijgehouden waarop staat aangegeven welke ouders de voetbalkleding hebben gewassen. Uitgangspunt is dat per kind een wasbeurt geldt. Graag alle tenues wassen ook de kleding die niet gedragen is, dit om kleurverschil te voorkomen.
 • Mocht het zo zijn dat tijdens het wassen wordt vastgesteld dat de tenues onvolledig zijn of kapot graag dit melden bij de leiding (dit kan middels een papiertje/telefoontje/persoonlijk).
 • We kunnen dan zorgen voor reparatie en/of vervanging. In het geval dat de voetbaltas kapot is ook dit graag even doorgeven.
 • Het is ook aan te raden om rekening te houden met de weersomstandigheden. Neem bij koud weer altijd een warme trainingsbroek/jas en handschoenen mee. Bij regenachtig weer is een jas met capuchon een aanrader.
 • Na afloop van een wedstrijd, zowel uit als thuis, wordt er in principe gedoucht. Bij vragen/problemen hieromtrent dit graag melden bij de leiding / jeugdcomm.
 • Alleen de leiding (2 personen) of in voorkomend geval aanwezige ouders zijn aanwezig om toezicht te houden in het kleedlokaal.
 • Bij de meisjes gaat er geen mannelijke leiding mee om toezicht te houden tijdens het omkleden.
 • Als er geen vrouwelijke leiding aanwezig is bij wedstrijd zal er een beroep worden gedaan op de aanwezige moeders (ervan uitgaande dat die er dan ook zijn) om toezicht te houden tijdens het douchen.
 • S.v.p. ook niet te lang douchen zodat het kleedlokaal snel vrijkomt voor een ander elftal.
 • Kinderen mogen ook altijd even meehelpen om het kleedlokaal netjes en schoon achter te laten.
 1. Kantinereglement (Aanvullend reglement bijlage 6)

Het clubhuis (verder hier kantine te noemen) speelt een heel belangrijke rol in het verenigingsleven. Daarom moet je er verstandig mee omgaan. Dat vraagt om een aantal richtlijnen en afspraken voor het gebruik. Dit is ook nodig om de beheerder en zijn medewerkers te helpen en te beschermen.

12.1 De beheerder

De beheerder van de kantine heeft een veelomvattende en zware taak. De taak van de beheerder bestaat onder meer uit:

 • Inkoop en verkoop van drank en etenswaren, evenals eventueel andere artikelen op verzoek van het bestuur.
 • Schoonmaken en onderhouden van de binnenzijde van de kantine, inclusief toiletten, hal, keuken, voorraadruimten en bestuurskamer.
 • Handelen binnen de wettelijke en bestuurlijke voorschriften, zoals ook omschreven bij de navolgende punten 3, 4 en 5.
 • Zich laten bijstaan door zoveel medewerkers als nodig zijn.

De beheerder en zijn medewerkers dienen in het bezit te zijn van de wettelijk vereiste diploma's en certificaten van relevante opleidingen.

12.2 Bevoegdheden

De beheerder handelt binnen de door het bestuur gegeven richtlijnen. Daarbinnen kan hij zelf keuzes en afspraken maken.
Namens het bestuur is de penningmeester belast met het financieel toezicht op de kantine en alles wat daarmee direct samenhangt. Bij vragen of problemen richt de beheerder zich tot het bestuur. Het bestuur bepaalt welke vergoeding aan medewerkers wordt verstrekt, evenals wanneer en op welke wijze. De penningmeester regelt een en ander met de betreffende medewerkers.
Alle overige kantinemedewerkers werken binnen de richtlijnen die de beheerder en/of het bestuur hen geeft.
Overige medewerkers kunnen geen afspraken maken over openstelling, tarieven, enz.

12.3 Openstelling

Binnen de wettelijke en bestuurlijke richtlijnen bepaalt de beheerder wanneer de kantine open gaat en gesloten wordt.
De beheerder zal de kantine tenminste openstellen in de volgende gevallen:

 • Bij speciale bijeenkomsten op verzoek van het bestuur en/of de commissies vooral als daarbij relatief veel personen bij aanwezig zijn, zoals een leidersavond.
 • Op trainingsavonden: momenteel de dinsdag en donderdag.
 • Op wedstrijddagen van jeugd en senioren (inclusief dames en veteranen), doorgaans de zaterdag en de zondag.

De kantine zal zodanig vroeg open zijn dat de eerste bezoekers niet aan een gesloten deur komen en dat de kantinemedewerker tijdig klaar is om mensen te ontvangen. Globaal betekent dit doorgaans een half uur vóór aanvang aanwezig zijn.

De kantine wordt niet opengesteld voor:

 • Bijeenkomsten die wettelijk niet zijn toegestaan.
 • Privébijeenkomsten van leden of niet-leden, zoals verjaardagsfeest, receptie, enz.
 • Bijeenkomsten waarvoor de beheerder door omstandigheden niet voldoende medewerkers beschikbaar heeft.
 • Bijeenkomsten die niet tijdig met de beheerder zijn afgesproken.

De kantine wordt gesloten op tijdstippen die wettelijk zijn vereist, evenals zodra de laatste bezoeker weg is doch uiterlijk:

 • Bij vergaderingen: 1 uur na afloop van de vergadering.
 • Op trainingsavonden: 2 uur na afloop van de laatste training.
 • Op wedstrijddagen: 2 uur na afloop van de laatste wedstrijd. Bij terugkeer na een uitwedstrijd maximaal 1,5 uur na terugkeer.
 • Bij feestelijke bijeenkomsten: uiterlijk 01.00 uur.

De beheerder mag zo nodig wat eerder sluiten gelet op eventuele openstelling de volgende ochtend. De medewerkers moeten voldoende rust kunnen nemen.

12.4 Omgaan met mensen

De wijze van omgaan met bezoekers is gebonden aan een aantal regels. Enerzijds wettelijke regels en anderzijds bestuurlijke bepalingen. Die zijn gericht op het welzijn van de bezoekers en de vereniging.
Samengevat komt dit onder meer op het volgende neer:

 • Bezoekers moeten zich thuis voelen en veilig voelen. Alle bezoekers hebben recht op gelijke behandeling en respect.
 • Bezoekers die de aanwijzingen van de kantinemedewerkers niet opvolgen of de orde verstoren wordt verzocht weg te gaan, zo nodig met behulp van bestuursleden of andere leden.
 • Bezoekers dienen tegen elkaar en zichzelf beschermd te worden in geval van extreem gedrag, zoals overmatig alcoholgebruik, exhibitionisme, agressie, e.d.
 • Bezoekers wordt alcoholische drank geweigerd indien zij te jong zijn (18 jaar) of al teveel op hebben. Jeugdleiders mogen deze ook niet elders aan hen verstrekken.
 • Extra toezien op de lichamelijke en geestelijke veiligheid van jeugdigen en anderen die minder weerbaar zijn.

12.5 Omgaan met gezondheid en milieu

Om te waken over het milieu en de gezondheid van bezoekers is het onder meer gewenst dat de kantinemedewerkers ervoor zorgen dat:

 • De drank en etenswaren worden bewaard, bereid en geserveerd volgens de wettelijke richtlijnen. Warenkennis en hygiënevoorschriften zijn hierbij van groot belang.
 • Alle medewerkers dienen ook steeds aandacht te hebben voor brandpreventie, voorkomen van geluidsoverlast, e.d.

12.6 Kantinebezoekers

 • Van kantinebezoekers wordt verwacht dat zij de kantinemedewerkers niet beschouwen als hun bedienden, maar als medeleden die veel werk verzetten en die af en toe geholpen moeten worden.
 • De aanwijzingen van de kantinemedewerkers moeten worden opgevolgd, anders is de beheerder of diens vervanger bevoegd maatregelen te nemen. Zondig treedt het bestuur corrigerend op.
 • Dranken dienen in de kantine te worden genuttigd en niet buiten. De beheerder kan bij mooi weer ontheffing geven voor het terras. Het is niet toegestaan meegebrachte drank in de kantine of kleedkamers te nuttigen.
 • Roken in de Kantine en kleedkamers is niet toegestaan.
 • Alleen het kantinepersoneel bedient de lichtknoppen, ramen, deuren, tv en geluidsapparatuur. Bezoekers dus niet; dit betreft in het bijzonder de volumeknop van de geluidsapparatuur.
 • De geluidsapparatuur dient te zorgen voor sfeervolle muziek, die gesprekken niet mag overstemmen. De muziekkeuze mag enigszins afgestemd worden op de aanwezige bezoekers.

12.7 Tarieven

 • De tarieven in de kantine worden door het bestuur vastgesteld.
 • Op trainingsavonden geldt een aangepast tarief voor de koffie.
 • Bij een feestelijke bijeenkomst van een team of een andere groepering binnen de vereniging kan de beheerder met instemming van het dagelijks bestuur een gereduceerd tarief voor dranken vaststellen.

12.8 Overige bepalingen

 • Medewerkers die in functie zijn hebben recht op een (twee) gratis kop koffie of thee.

12.9 Administratie en beheer

De beheerder dient zorgvuldig administratie te voeren van alle inkopen en verkopen.
De beheerder geeft de penningmeester regelmatig gedetailleerd inzicht in deze administratie en de gang van zaken. Ook de kascommissie kan deze administratie inzien.

12.10 Geschillen

Indien zich geschillen voordoen binnen de kantine dan tracht in eerste instantie de beheerder dit op te lossen. Zo nodig schakelt de beheerder het dagelijks bestuur en/of de politie in.

 1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

13.1 P.R. Communications

De p.r. is een niet onbelangrijk onderdeel van onze voetbalvereniging. De P.R streeft een aantal doelen na.

 • Informeren van resultaten.
 • Informeren m.b.t. tijden/plaatsen.
 • Informeren m.b.t. gebeurtenissen/evenementen.
 • Uitnodigen voor gebeurtenissen/evenementen.
 • Werving van nieuwe leden.

Voor het verstrekken van deze informatie hebben we een aantal doelen tot onze beschikking.

 • Website. Deze zal voornamelijk bekeken worden door onze leden en ouders van onze leden. Het belangrijkste doel van de website is om de leden zo snel mogelijk te informeren over alles wat de vereniging of hun eigen team betreft. Te denken valt hierbij aan aanvangstijden van wedstrijden en afgelastingen bv.
 • Krant. Dit middel wordt door een groter publiek gelezen en dient om te samenleving te informeren over onze voetbalclub en als bijkomend voordeel misschien op deze manier de interesse voor eventuele nieuwe leden te wekken. Dit middel is bij uitstek geschikt om over grote evenementen zoals de rommelmarkt te berichten.
 • Kabelkrant. Dit middel wordt door een groter publiek gelezen en dient om inwoners van Landerd te informeren over onze voetbalclub en als bijkomend voordeel misschien op deze manier de interesse voor eventuele nieuwe leden te wekken. Dit middel is bij uitstek geschikt om over grote evenementen zoals de rommelmarkt te berichten.
 • Clubblad de Poeier. Dit middel wordt aan al onze leden verstrekt en is bij uitstek geschikt om activiteiten en wedstrijdinformatie kenbaar te maken.
 • Communicatie via TV en lichtkrant in kantine.
  • Weergeven standenlijsten jeugd en senioren.
  • Weergeven topscorerslijst senioren.
  • Aankondiging activiteiten.
  • Informeren overige info/mededelingen

13.2 Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging VCO, gevestigd te het Voor-Oventje 17B te Zeeland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna te noemen: de Vereniging).

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected].

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd in iedergeval binnen 2 jaar.

NVT

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst

Verstrekken van het clubblad (informatieverstrekking)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

Leden

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de privacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voetbalvereniging VCO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voetbalvereniging VCO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per e-mail aan: [email protected].

13.3 Geheimhoudingsverklaring voor Bestuursleden

Voetbalvereniging VCO (hierna: VCO) gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.
Ondergetekende is als BESTUURSLID/COMMISSIELID/VRIJWILLIGER actief bij VCO.
Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik,
dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;

dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;

dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet -traceerbaar;

dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;

dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik geschorst of geroyeerd kan worden als lid van de vereniging.

Naam: ..............................

handtekening: ..............................

Datum: ..............................

13.4 Toestemmingsverklaring voor leden

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema's, wedstrijduitslagen en soms ook foto's en filmpjes van u op internet/sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Voetbalvereniging VCO (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

 1. Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
 2. Publiceren van bijvoorbeeld foto's en/of filmpjes van mij op internet/sociale media.
 3. Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek in de kantine.
 4. Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven afgevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam: ..............................

Geboortedatum: ..............................

Datum: ..............................

Handtekening: ..............................

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd: ..............................

Handtekening ouder/voogd: ..............................

 1. Huldigingen leden

Bij onze vereniging hebben we een 2-tal mogelijkheden om onze vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten, of beter gezegd te huldigen.
We onderscheiden hierbij:

 • Ereleden
 • Lid van Verdienste

Ad 1. Het spreekt voor zich dat het worden van erelid binnen een vereniging tot het hoogst haalbare behoord. Uitgangspunt is dat men gedurende langere tijd een bijzonder grote inspanning geleverd heeft die bijgedragen heeft tot het functioneren van de vereniging in het algemeen. Dit is slechts voor weinigen weggelegd.
Hierbij hoort het uitreiken van een glazen standaard. Het worden tot erelid kan eventueel ook postuum gedaan worden.

Ad 2. Een lid van verdienste is iemand die al langere tijd een grote inspanning geleverd heeft voor de vereniging. Hierbij hoort het uitreiken van een Glazen standaard

In bijlage 5 vindt u alle personen die tot op heden gehuldigd zijn.
Tevens vindt u hier de namen van de personen die op een andere manier gehuldigd zijn door de KNVB.

 1. Eigendom/Pacht/Opstalrecht

15.1 Eigendom

In maart 2002 heeft VCO ongeveer 39 are grond zelf op naam aangekocht. Het betreft perceel nr. C op bijgevoegde plattegrond op bijlage 8

15.2 Pacht

Er wordt gepacht van Fam. van de Brand, ongeveer 45 are. Dit betreft het voorste gedeelte van het veld voor de kantine tot ongeveer ter hoogte van het hoofdveld.
Er wordt ook gepacht van fam. Van de Ven van de Walle ongeveer 39 are. Dit betreft het voorste gedeelte aan de rechterzijde.
Er wordt ook gepacht van de gemeente ongeveer 94 are. Dit betreft het restant van het hoofdveld, het restant van het veld voor de kantine en het restant van het trainingsveld,

Het hekwerk bij fam. Duiker en bij fam. Van Dooren staat op de scheiding en de kosten zijn fifty / fifty gedeeld.
Het nieuwe trainingsveld is in 2002 door de gemeente aangelegd. Tevens is de lichtinstallatie en het hekwerk achter het trainingsveld door de gemeente verzorgd.

15.3 Recht van opstal

Zowel het kantinegebouw als de kleedlokalen bevinden zich op de grond van Fam. van de Brand. Ook de betegeling en de oprit zijn gelegen op de grond van Fam. van de Brand, hierop is een recht van opstal gevestigd.

De verbouwing die gepleegd is in 1996/1997 betrof een uitbreiding en interne verbouwing van de kantine tevens zijn er 2 nieuwe kleedlokalen en materialenhok bijgebouwd. De gemeente heeft hierin voor fl. 100.000,- = subsidie verleent.

In 2009 is er een overkapping gerealiseerd voor de kantine.
VCO heeft hiervoor € 8.500,- eigen gelden voor gebruikt.

De renovatie die gepleegd is in 2017/2018 betrof het toekomstbestendig maken van de kleedkamers en voldoen aan de richtlijnen van de KNVB.
De gemeente heeft hiervoor € 180.000,- = subsidie verleent.

In 2017 /2018 is tevens het energie bestendig en duurzaam maken van onze kleedkamers gerealiseerd. O.a. door het plaatsen van 60 zonnepanelen.
De Europese gemeenschap heeft hiervoor € 23.500,- = subsidie verleent.

15.4 Sleutel beheer

Er is een sleutelplan gemaakt voor ons sportcomplex.
De secretaris is de sleutelbeheerder en beheert het sleutelplan.
Hij verzorgt een sleutel voor diegene die een sleutelbevoegdheid heeft.
De ontvanger van de sleutel betaalt een borg van 20 euro. De ontvanger is verantwoordelijk voor zijn sleutel.
Het is niet toegestaan de sleutel uit te lenen aan derden.

Bijlage 1: Invulling hoofdbestuur. ( vanaf Oktober 2020 )

 • Hoofdbestuur
  • Voorzitter Jan van den Brand
  • Alg Secretaris Richard Vissers
  • Penningmeester Nicky van Hal
  • Bestuurslid Wilma van Hal
  • Bestuurslid Kirsten van Dongen
  • Bestuurslid Stef Rooiendijk
  • Bestuurslid Luuk Huvenaars
  • Bestuurslid John Robben
 • Jeugdcommissie
  • Jeugdsecretaris Richard Vissers
  • Jeugd coördinator Kirsten van Dongen
  • Algemene jeugdzaken Wilma van Hal
  • Lid namens bestuur Stef Rooijendijk
  • Lid namens Jeugd 1 Jeugdleider/trainer/ per team (Toelichting: 1 kaderlid per team wil zeggen 1 leider/trainer per team neemt deel aan de vergaderingen en koppelt dit terug naar zijn teamleden).

Bijlage 2: Draaiboek rommelmarkt VCO (voorbeeld).

 

 

 

 

 

 

01

Datum vaststellen: Zaterdag en Zondag na Hemelvaart
Openingstijden:
» 06:00 - 09:00 opbouw kramen
» 09:00 - 16:00 markt

Allen

Vorig jaar

Gereed

02

Entreeprijzen
» Vaststellen (€2,50 pp; €2 rolstoelen & 65+; €0,50 <12jr >2jr
» Ophangen bij entree

Allen

Stef

01-01-05

Gereed

03

Vergunningen gemeente
» Markt
» Geluid
» Ontheffing parkeren
» Verkeersstroom

Jan v.d. B

01-01-05

Gereed

 

Kramen huren bij v. Haaren

Jan

01-01-05

Gereed

04

Grondzeilen
» Prijs vaststellen (€10 borg; alles retour)

Stef/Jan

 

Gereed

05

Verzekering

Nicky

01-01-05

Gereed

06

Kramen verhuur (Max. 250 reserveren; 10 reserve)
» Prijzen (€25/2dgn; €15/dag; €10/ dag-grondplaats)
» Opgave
» Indelen

Jan v.d. B.
Noortje

   

07

Personeel op terrein (per dag)
» Kassa (? Man)
» Stempelcontrole (2 man)
» Uitdelen zeilen (1 man)
» Toezicht (4 man)
» Bewaking Za - Zo

Stef/Jan
Adriaan

   

08

Aanwezigheid EHBO regelen

comm

01-04-05

 

09

Reclame maken
» Artikel koerier
» In de buurt (borden bij Jan Bongers, ??)
» Borden bij ingang Zeeland
o Gemeente vragen
o Inzetten
» Posters
o Maken
o Ophangen
» Poeier
» Website
» Internet andere sites
» Buurtblaadjes
» Anderen markten

Adri
Jan v.d. B.

Jan


Stef


Stef
Stef O.
Stef

04-04-05
01-01-05


Gereed

10

Afzetten terrein Buurman
(Richard van de Elzen)

Jan

   

11

Rijwielplaatsen
» Bouwhekken regelen bij Ad Daverveld
» Bouwhekken plaatsen

Jan v.d. Br.

   

12

Extra (nood)ingang tussen Hein Aarts/Richard van de Elzen
(ook voor brandweer/ziekenauto)

Jan

   

13

       

14

Kramen
» Regelen
» Plaatsen
» Nummeren
» Afbreken
» Weghalen


Stef/Jan
Elftallen

Elftallen


Hemelvaart


Gereed
Te doen

15

Horeca
» Tenten regelen
» Tenten opzetten
» Voorraad

Mien/GvK


01-01-05
06-05-05

 

16

Kantine personeel
» Mensen vragen
» Indeling maken
» Attentie

Mien/GvK

   

17

Bewegwijzering
» Contact met Gemeente
» Ophangen

Jan

   

18

Tenten van Stichting Jeugdbelangen
» Regelen
» Ophalen
» Zetten
» Opruimen


Allen

   

19

Financieel gedurende rommelmarkt
» Wisselgeld regelen
» Geld wegbrengen

Nicky v H.
Hoofdbestuur

   

20

Attenties
» Jan Bongers
» Richard van de Elzen

Jan

   

21

Reclame maken voor volgend jaar
» zie overzicht

Stef

   Bijlage 3: Sponsorinformatie.

Sponsoring is een onmisbare bron van inkomsten voor vrijwel iedere vereniging, zo ook voor V.C.O. Hierbij willen wij in een overzicht weergeven wat de kosten zijn voor diverse mogelijkheden van sponsoring die momenteel binnen V.C.O. gangbaar zijn.

De kosten per seizoen zijn als volgt:

 1. Adverteren in ons clubblad DE POEIER dat 6 keer per jaar in een oplage van plusminus 225 stuks onder de leden en adverteerders verspreid wordt op A4 formaat:
  • Kwart pagina €60,-
  • Halve pagina €95,-
  • Hele pagina €180,-
  • Kaft €220,-
 2. Reclameborden (het ontwikkelen en materiaal is voor rekening sponsor)
  • Langs het veld €70,-
  • Boven dug out €130,-
 3. Club van 50,
  • Sticker op het bord €50,-
 4. Het sponsoren van een voetbal €50,- (Dit wordt vermeld op een bord in de kantine, tevens vermelding op bord club van 50)
 5. Teamsponsoring
  • Compleet tenue kosten sponsor
  • Tassen kosten sponsor
  • Trainingspakken kosten sponsor
 6. Activiteitensponsoring: in overleg met bestuur.
 7. Sponsoring allerlei. Hierin staan wij open voor allerlei initiatieven die sponsoren zelf aandragen om op welke wijze dan ook onze vereniging te steunen en welke niet in de hiervoor opgesomde mogelijkheden te plaatsen zijn.
 8. Reclame op de breedbeeld-tv in de kantine
  • 1 pagina In overleg
  • Meerdere pagina's In overleg

Bijlage 4: De contributie.

De contributie bij V.C.O. voor het seizoen 2018-2019 is tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering als volgt vastgesteld:

 • Senioren €150,- en 8 uur vrijwilligerswerk
 • Junioren €75,-
 • Mini's €40,-
 • Rustende leden €35,-

Met ingang van seizoen 2017-2018 zal het voorstel voor de nieuwe contributie bijdrage worden vastgesteld op:

 • Senioren €150,- en 8 uur vrijwilligerswerk
 • Dames 30+ €50,-
 • Junioren €75,-
 • Mini's €40,-
 • Rustende leden €35,-

Alle actieve seniorenleden betalen een contributie incl. vrijwilligersbijdrage van € 20, = Indien zij aan kunnen tonen minimaal 8 uur vrijwilligerswerk verricht te hebben in het betreffende seizoen krijgen zij deze vrijwilligersbijdrage van € 20, = teruggestort.

Uitzonderingen hierop zijn:

- De Jumbo / Zonnenberg voetbaldagen
- Opbouwen/afbreken van de kramen bij de rommelmarkt.
- Scheidsrechters
Deze drie activiteiten vallen niet onder de vrijwilligersbijdrage

Alle leden die een medewerkerstaak verrichten krijgen de helft reductie op hun contributie.

Medewerkerstaak die wij hanteren zijn de onderstaande:

 • Trainer
 • Leider jeugd en of Senioren Team
 • Bestuursfunctie
 • Actief comm lid
 • Terrein, onderhoud en kantine personeel

Bijlage 5: Gehuldigde leden.

 • Ereleden:
  • Theodorus van den Berg (overleden)
  • Andries van den Brand (overleden)
  • Marietje van de Brand (overleden)
  • Arnold Bongers
  • Jan Verstegen (overleden)
  • Theo Geurts van Kessel (2000)
  • Mien Geurts van Kessel (2000)
  • Wim Jacobs (2008)
  • Toon Hendriks (overleden)
  • Tonny Verhoeven (overleden)
  • Harrie van Uden (overleden)
  • Jan van den Brand (2020) tevens ere voorzitter

 

 • Lid van Verdienste:
  • Geert Straatman (2000)
  • Harrie van Uden (2005)
  • Theo van Grunsven (2005)
  • Elly van Grunsven (2005)
  • Robert van de Venne (2005)
  • Martien Verhoeven (2005)
  • Wilma van Hal (2011)
  • Wilma Hendriks (2012)
  • Cor Schel (2013)
  • Jan Rutten (2015)
  • Richard Vissers (2018)
  • Stef Ottens (2020)

 

 • Scheidsrechter van Verdienste:
  • Jan Rutten (2015)

 

 • Bronzen speld KNVB:
  • Theo Geurts van Kessel
  • Jan Rutten (1989)

 

 • Zilveren Speld KNVB:
  • Theo Geurts van Kessel (1985)
  • Jan Rutten (2001)
  • Tonny Verhoeven (overleden)
  • Toon Hendriks (overleden)
  • Jan vd Brand (2010)
  • Robert vd Venne (2010)

 

 • Gouden speld KNVB:
  • Theo Geurts van Kessel (2005)
  • Jan Rutten (2011)

Bijlage 6: Aanvullend Reglement Kantinedienst op zaterdagen.

 1. Tijden van de diensten:
  08.30 uur - 12.30 uur
  12.30 uur - 17.30 uur
 2. De leiders van de teams welke al vroeg uit moeten spelen zorgen er zelf voor dat ze de tas met tenues thuis hebben. De kantine gaat op zijn vroegst om 08.30 uur open.
 3. De kantine moet in ieder geval een half uur voor aanvang open zijn voordat het eerst thuisspelende team aanwezig moet zijn.
 4. Zorg ervoor dat je de kassa in de la hebt liggen voordat de eerste mensen binnen zijn en de laatste bergt deze weer op.
 5. De jeugd commissie zorgt ervoor dat de kleedkamerindeling op de bar ligt, Leg de sleutels van de kleedkamers klaar. Er wordt aan de tegenstander 5 euro borg gevraagd voor de sleutel zodat deze ook zeker terug komen.
 6. De envelop(pen) of kwitantie(s) voor de scheidsrechters ligt klaar in de la.
 7. 7-tallen krijgen ranja na afloop van de wedstrijd, 11-tallen krijgen ranja in de rust. Voor de 7-tallen zet je 1 fles ranja per team klaar met hierop 10 bekers en voor de 11-tallen zet je 2 flessen ranja per team klaar met daarop ca. 16 bekers. De flessen kun je buiten op de plank onder het informatiebord zetten.
 8. Er wordt voor 15.00 uur geen alcohol geschonken en ook geen redbul.
 9. Mocht je als laatste dienst hebben, controleer dan ook even of alle kleedlokalen zijn afgesloten, en hang de sleutels terug aan het bord.
  Zorg dat je de kantine netjes achterlaat, en dat alles goed uit is en afgesloten.
 10. Jeugdspelers / sters die noodgedwongen met twee teams voetballen op een zaterdag krijgen een versnapering en een consumptie, na de eerste wedstrijd en/of voor de volgende wedstrijd.
 11. Kantinemedewerkers: seizoen 2020 / 2021
  • Ine Verstegen
  • Jan vd Brand
  • Mariëlle vd Broek
  • Gerrit Willems
  • Gonny Huvenaars
  • Stefan van de Watervliet
  • Wilmy Verbruggen
  • Corrie van der Zwaan
  • Meike vd Broek
  • Marieke v Esch
  • Marielle Manders

Bijlage 7: Reglement gezelligheidstoernooi (voorbeeld).

 1. Opgave voor dit toernooi moet geschieden via het aanmeldformulier op het prikbord in de kantine. Bij ieder team moeten minimaal 3 V.C.O.-leden meedoen. De opgave kan geschieden tot en met 2 mei. Het maximaal aantal deelnemende ploegen bedraagt 10 teams in volgorde van inschrijving.
 2. Tijdens de gehele duur van de wedstrijden moet er bij ieder team een dames-speelster op het veld staan. Een speler kan voor 5 minuten van het veld gestuurd worden. Gebeurd dat de 2de keer in dezelfde wedstrijd dan wordt deze persoon uitgesloten van verdere deelname. Voor het overige gelden de K.N.V.B.-reglementen.
 3. De eerste wedstrijden vangen aan om 10.30 uur. De deelnemende teams dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn, waar men zich moet melden bij de organisatie. Te laat arriveren, betekent een verloren wedstrijd (3-0).
 4. De wedstrijden staan onder leiding van de door de organisatie aangestelde scheidsrechters. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend en protest hiertegen kan niet worden ingediend.
 5. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team en dit moet voldaan worden bij de organisatie. Tevens verzoeken wij de teams om een lijst met namen te overleggen van de deelnemende spelers en speelsters.
 6. Minimaal 1 week voor het toernooi zal bij de contactpersoon van de deelnemende teams het wedstrijdprogramma bezorgd worden.
 7. Ieder team moet zelf voor shirts en een grensrechter zorgen.
 8. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, blessures en niet voorziene dingen tijdens, voor of na dit toernooi aan spelers of derden. De organisatie zal wel zorgen dat er iemand met E.H.B.O. aanwezig is.
 9. Zolang een team niet alle wedstrijden die het moet spelen achter de rug heeft, mag er door de betreffende spelers geen alcoholische drank genuttigd worden! Indien een team zich niet houdt aan deze regel, dan volgt diskwalificatie.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Bijlage 8: Situatieschets

Situatieschets_VCO.jpg


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!